• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/tabusalcom?ref=hl
  • https://twitter.com/tabusal
Zeki Coşkunsu
Benlik ve Özgür Akıl Üzerine V
28/11/2020

BÜTÜNCÜL ORGANİK & EKOLOJİK

PARADİGMA(DÜNYA GÖRÜŞÜ-DEĞERLER DİZİSİ)

VE/VEYA

SİSTEMLER GÖRÜŞÜ

AÇISINDAN

DÜŞÜNCE DÜNYASI[-BENLİK OPERATÖRÜ(SÜRÜCÜSÜ)]

İLE

AKIL OPERATÖRÜ[-AKILLILIK(ÖZ-GÜR AKIL) RÖLASYONU] ÜZERİNE

KISA BİR HASBİHÂL

(V)

Şimdi makâlemizin sonuna yaklaşmışken şu son saptamayı da yapmadan geçmeyelim. “Düşünce dünyası(-benlik operratörü)” ile “akıl operatörü” birbirinden “sepere” değillerse(birbirinden ayrış-mış ve müstakilleşmiş değillerse) durum çok vahim olur! Bu durumda benlik operatörü akıl operatörü-nü kendi amacına hizmet ettirmek için kullanır.  Bu tablo bana hep, şu farklı doğum türlerini anımsatır:

     1- Memelilerden olan “insan” vb. türünün doğumu, ceninin ana rahminde oluşup doğum anına dek de “o rahme bağımlı olarak” hayat bulması ve kimliklenmesi ile gerçekleşir!

     2- Sürüngenlerden örneğin, yılan hem, kara hem de, suda yaşayan timsah ve kaplumbağalar da ise yumurta rahimde oluşur ve “dış dünya”ya doğum gerçekleştikten epey bir müddet sonra ancak çev-reyle olan enteraksiyonu(etkileşimi) sonucu olgunlaşan yumurta dış dünyada çatlar ve doğum gerçek-leşir!

     3- Deniz ve/veya tatlı su canlılarından örneğin çoğu balıklar da ise durum çok farklıdır; dişi balık yumurtalarını deniz ve/veya tatlı sulara bırakır. Akabinde erkek balıklar tarafından bu yumurtalar “dış ortamda döllenir ve yine dış ortamda yavru oluşur ve özgür olarak kimliklenir!”

     Yukarıdaki örneklerden yola çıkarak bir “ontolojik sentez(varlıkbilimsel bireşim)” girişiminde bulunalım.

     İlk örnekte; “benlik operatörü ile akıl operatörünün birbirinden sepere olmamış hâli görülebi-lir ve dolayısıyla benlik aklı hep kendi çıkarı için kullanır!”

     İkinci örnek ise, “birinciye oranla seperasyon(séparation:ayrışma, müstakilleşme/öz-gürleşme) %50 oranında gerçekleşmiş olduğundan bir parça akıl öz-gürdür; ama tam değil…!”

     Üçüncü örnekte ise, “%100 seperasyon hâlini gözlemleyebiliriz ki bu durumda akıl, tam öz-gürdür!” İstenilen ve ideal olan hâl de işte, bu üçüncü hâldir.

     Ve nihayet “epilog(sonsöz)”!

     Bütünsellik-bütünlük/tamlık(wholeness) paradigması” ve/veya “holistik(bütünsel-bütüncül)” perspektif açıdan “İslamcı” olmak; bir “seçim(ideolojik bir kavram), bir “coğrafya mensupluğudeğildir! Bilakis bilindiği anlamıyla, “tarihsel” ve/veya “siyasal” anlamda değil ama, adını andığımız paradigma/perspektif açısından ise İslamcılık; “Allah’ın tekliğini gayb/örtük(-implisit) âlemde görmektir”!  Onu gören(in) de nefsi(benliği) iyilik yönünde “at/araç” olur. “Tam-eksiksiz(full, complete, whole) görme” gerçekleştiğinde ise at/araç kaybolur; “zaman-mekân; varlık” da kaybolur ve sadece “O” kalır!

     Put(sanem)” ve “Tanrı” arasındaki farka gelince: “Eksplisit alanda(-şehadet âleminde)” put, benliğin objesi ve tanrı ile birdir; aklın da üstü örtülmüş olduğu için o benlik göremez! “Örtük olma-yan akıllarda(-âlemde)” ise Tanrı, “Absülü(Mutlak) Hakikattir(-Real-Reality: Gerçek-Gerçektir) ve gaybdır(-mutlaktır), tektir!” Benlik ise, “iyiliğin ve kötülüğün sadece aracıdır ve rüyadır!”

     Yineliyoruz; O”, bir “VARLIKDEĞİL...! Bir “META-meta-meta-meta... SİSTEMİN KENDİSİ”dir! “O”, “Absülü(Mutlak) Hakikat”tir(-‘Real-Reality: Gerçek-Gerçek’tir)” ve “gayb”-dır(-mutlaktır)”, “tek”tir! “Benlik” ise, “iyiliğin ve kötülüğün sadece aracıdır ve rüyadır”!

     Evet, “O TANRI” diğer tanrılara hiç mi hiç benzemiyor! O öyle bir tanrı ki “BÜTÜNLÜK, TEKLİK VE EŞSİZLİKİN KENDİSİ...!” Yani, “TRANSANDANTAL & META-META-META-META...SİSTEMİN KENDİSİ...!” Dahası, strüktüründe “lojik paradoks(mantıksal çelişki)” de barındırmıyor! Aklın tavan sınırlarını da[ki “İNSANOĞLU REFERANS SİSTEMİ”ne göre aklın tavanı sınırsız ve sonsuzdur, ama “TANRI REFERANS SİSTEMİ”ne göre ise sınırlı ve sonludur] kapsarken, onun da ötesine taşıyor. “Antropomorfik(İnsanbiçimci) tüm yaklaşımlar ve tanımlama-lar”dan münezzeh olup, [ancak dile döküldüğünde -ki dile dökülmediğindeSESSİZLİKin Kendisidir- bu tür tanımlamalardan da kaçamadığımız], “TANIMSIZ”, “SOYUTLANAMAYAN” ve “SOMUTLANAMAYAN” Bizatihi “GERÇEK-GERÇEK”in yani “MUTLAK HAKİKAT”in Kendisi...!

     Sözün özü; hiçbir birey, ‘akıl operatörü’nü, ‘düşünce dünyası’nın merkezinde yer alan ‘ben-lik operatörü’ üzerine ‘dominan(baskın)’ kılıp, aklını benlikten özgürleştirmediği sürece, asla ‘otantik bir holizme(gerçek-doğru bir bütünselliğe)’ eremez! Bu tür bir öz-gürlük, ne bilindik bir cemaat, ne bilindik bir mezhep, ne bilindik bir tarikat ve ne de, bilindik bir din; Mȗsevîlik, Îsevilik ve Muhammedîlik değildir! Bu hâl, ‘transandant(-müte‘âl: mutlak aşkın)’ açıdan değil, ama ‘içkin(immanent)’ sıfatlar yönüyle ‘Otantik Allahlık’ vasfıdır. Ne mutlu, otantik olan Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanabilenlere…! 

 

(1) Geniş bilgi için bkz. CAPRA, Fritjof; “Fiziğin Taosu”, Antan Yay., İstanbul, 1990 & CAPRA, Fritjof; “Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası”, İnsan Yay., İstanbul, 1989. 

(2) David J. BOHM, bu sözleri; “elektronların içine girdikleri zaman bireysel olarak davranmayı bırakıp daha büyük ve parçaları birbirleriyle bağlantılı bir bütünün bir parçası gibi davranmaya başladıkları”nı gözlemlediğinde söyler. Geniş bilgi için bkz. BOHM, J. David; “Causality and Chance in Modern Physics (Modern Fizikte Nedensellik ve Şans)”, 1961 Harper edition reprinted in 1980 by Philadelphia: U of Pennsylva-nia Press, ISBN 0-8122-1002-6, (1957) &  BOHM, J. David; “Wholeness and the Implicate Order(Bütünlük ve Örtük/Saklı Düzen)”, London: Routledge, ISBN 0-7100-0971-2, 1983 Ark paperback: ISBN 0-7448-0000-5, 2002 paperback: ISBN 0-415-28979-3 (1980) & BOHM, J. David; “The Undivided Universe: An ontological interpretation of quantum theory(Bölünmemiş Evren: Kuantum Teorisinin Ontolojik Bir Yorumu)”, with B.J. Hiley, London: Routledge, ISBN 0-415-12185-X (final work) 1993.

(3) Bkz. BOHM, J. David; “Wholeness and the Implicate Order(Bütünlük ve Örtük/Saklı Düzen)”, p. 64, (First published 1980) by Routledge & Kegan Paul, First published in Routledge Classics by Routledge, London & New York, 2002.

(4) Bkz. a.g.e.; p. 64, (First published 1980) by Routledge & Kegan Paul, First published in Routledge Classics by Routledge, London & New York, 2002.

(5) Bkz. a.g.e.; pp. 63-64, (First published 1980) by Routledge & Kegan Paul, First published in Routledge Classics by Routledge, London & New York, 2002.

(6) Bkz. a.g.e.; pp. 3-4, (First published 1980) by Routledge & Kegan Paul, First published in Routledge Classics by Routledge, London & New York, 2002.

(7) Bkz. a.g.e.; p. 64, (First published 1980) by Routledge & Kegan Paul, First published in Routledge Classics by Routledge, London & New York, 2002.

(8) Bkz. a.g.e.; p. 65, (First published 1980) by Routledge & Kegan Paul, First published in Routledge Classics by Routledge, London & New York, 2002.

(9) Bkz. a.g.e.; p. 66, (First published 1980) by Routledge & Kegan Paul, First published in Routledge Classics by Routledge, London & New York, 2002.

(10) Bkz. a.g.e.; pp. 66-67, (First published 1980) by Routledge & Kegan Paul, First published in Routledge Classics by Routledge, London & New York, 2002.

(11) Bkz. a.g.e.; p. 67, (First published 1980) by Routledge & Kegan Paul, First published in Routledge Classics by Routledge, London & New York, 2002.

(12) Geniş bilgi için bkz. a.g.e.; pp. 67-68, (First published 1980) by Routledge & Kegan Paul, First published in Routledge Classics by Routledge, London & New York, 2002.

(13) Geniş bilgi için bkz.  ÖZENLİ, Sertaç; “İlmî Sohbetler”, ss(A) 1-15, Karakuşlar Yay., Adana, 1999 & COŞKUNSU, Zeki; “Gerçek-Gerçeğe Giden Yol(The Road to Real-Reality): Geçmişimiz-Bugünümüz & Geleceğimiz Non-Konvansiyonel Otantik  İlmî Makâleler(1-2-3)”, 23.05.1998 tarihli, “Sağlık Rölativistik Hız Metabolik Reaksiyon & Kur’an’ı Anlama[Kur’an’ın İki Temel Taşı  Ve  Kur’ân’ı Anlamanın Şartları] Üzerine Birkaç Not” & 30.05.1998 tarihli, “Doğal Sistemlerdeki Konpleks Yapı(Konpleks Ve Konplike Kavramları) & Kur’ân’ın Öz öğretisi(Kardinal Ve Kesişim Kümeleri) İle Paradoks Ve Otantik İlmin Kardinal Özellikleri Üzeri-ne Birkaç Not” & 08.01.2000 tarihli, “Kur’ân’ın Kardinal(Aslî/Temel) Yapısı & Kriptisite Prensibi Açısından Kur’ân Kriptolojisine Toplu Bir Bakış[Master(Ana) Kilit: Ontoloji mi Epistemoloji mi? Kolay Yol mu Zor Yol mu?]” & 22-29.11.2008 tarihli, “Kâinatımızın Kozmik Senfonik Notalarının Keşfine Ve Dekoherans’lı Bir Yapıya Sahip Dekoheratif Kur’an’a Dair Bir Kaç Hasbihâl[İşiten Gözler-Gören Kulaklar]” & 20.12.2008-03. 01.2009 tarihli, “Kur’ân’ın İlmî Tanımı/Tarifi & Dekoheratif Kur’ân Ve Dekoher Ve/Veya Dekoder (Şifre-Kod Çözücü) Dört  Büyük Melek Üzerine Kısa Bir Hasbihâl” adlı makâlelerimize, Çizgikitabevi Yay., Konya, 2019.

(14) Bkz. COŞKUNSU, Zeki; “Vahiy Fenomeni: Tanrısal & Kozmik Enformasyonel Yayın Tanrı’nın Konuşması Bağlamında Vahyin Epistemolojik Analizi(Vahiy Realitesine Non-Konvansiyonel Bir Yaklaşım) Öyle Ya da Böyle Tanrı’nın Konuşmadığı Hiçbir Ölümlü(Beşer) Yoktur!”, ss. 327-335, Çizgikitabevi Yay., Konya, 2016. Ayrıca geniş bilgi için bkz. RAHMAN, F.; “Ana Konularıyla Kur’ân”, (çev. Alparslan Açıkgenç), ss. 149, 150-163, Ankara Okulu Yay., Ankara, (1999) & ARPAGUŞ, Hatice K.; “Fazlur Rahman’a Göre Allah Ve İnsan”, s. 183, Çamlıca Yay.,, İstanbul, (2010) & YILAN, Abdulkadir M.; “Fazlur Rahman’ın Vahiy Anlayışı”, (Yüksek Lisans Tezi), ss. 34-65, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Çorum, 2013.

(15) Kelâmullah[Allah Kelâmı(O’nun Doğa’daki Semiyotik-Matematiksel Lisanı)]”: Kur’an literatüründeki kul-lanımıyla “KELÂMULLAH” ile bizim kastımız, “Allah’ın Doğa’daki Semiyotik-Matematiksel Lisanı” olup, “fon” itibariyle “kelâmullah” olan Kur’an, “doğa(primer redüktör;ilksel/birincil indirgeyici) ve sürekli update edilen(güncellenen-kendini güncelleyen) fonktör(eşleştiren-işlevsel) akıl(sekonder redüktör:ikincil indirgeyici) redüktörleri(Cibrîl: Rȗh’ul-Emîn, Rȗh’ul-Kuds)” vasıtasıyla indirgendiğinden(redüksiyonu yapıldığından) hem, “mana(anlam)” ve hem de, “lafız” açısından “Resül Muhammed”e aittir. Bu yönü itibariyle de “MEMETİK(-KÜLTÜRGEN)” orijinlidir.]

(16) Bkz. COŞKUNSU, Zeki; “Gerçek-Gerçeğe Giden Yol(The Road to Real-Reality): Geçmi-şimiz-Bugünümüz & Geleceğimiz Non-Konvansiyonel Otantik  İlmî Makâleler(1-2-3)”, Ön-söz, s. 39, Çizgikitabevi Yay., Konya, 2019.

(17) Bkz. a.g.e.; c. 2, s. 868, Çizgikitabevi Yay., Konya, 2019.

(18) Geniş bilgi için bkz. COŞKUNSU, Zeki; Gerçek-Gerçeğe Giden Yol(The Road to Real-Reality): Geçmişimiz-Bugünümüz & Geleceğimiz, Non-Konvansiyonel  Otantik  İlmî Makâleler(1-2-3)”, 29.05.2004 tarihli, “Modüs Operandi[Çalışma Tarzı-Biçimi]miz & Modüs Viandi [(:Vivendi) Yaşam Tarzı-Biçimi]miz: Aklın Tavanını Zorlamanın Gerekliliği İle Nesesite’nin Anatomisi Üzerine Birkaç Hasbihâl” & 30.12.2006 tarihli, “Aklın Tavanını Zorlamak & Epistemik Seviye Belirleme Problemi” adlı makâlelerimiz, Çizgikitabevi Yay., Konya, 2019.

(19) Bkz. a.g.e.; Önsöz, ss. 30-31, Çizgikitabevi Yay., Konya, 2019.

(20) Bkz. ÖZENLİ, Sertaç; “İlmî Sohbetler” ss.(R)38-41, ss.(T)1-4, Karakuşlar Yay., Adana, (1999) & COŞKUNSU, Zeki; “Gerçek-Gerçeğe Giden Yol(The Road to Real-Reality): Geçmişimiz-Bugünümüz & Geleceğimiz Non-Konvansiyonel Otantik  İlmî Makâleler(1-2-3)”, c. 1, ss. 110-112, Çizgikitabevi Yay., Konya, 2019.

(21) Bkz. https://www.evrensel.net/haber/19361/nomostan-namusa & https://www.nkfu.com/ nomos-nedir/ & https://bianet.org/bianet/print/69393-kadina-yonelik-siddetin-etimolojik-anlami & http://bianet.org/bianet/print/ 135039-namusun-halleri  (Erişim Tarihi: 14.12.2011).

(22) Bkz. COŞKUNSU, Zeki; “İndirilen Otantik(Gerçek) İslâm-Uydurulan Pseudo(Sahte) İslâm: İnsanoğlu Referans Sisteminde Din Olgusu(Non-İzomorfik İslam Din Anlayışının Kur’ân Epistemolojik Seviyesinde Bir Eleştirisi)”; s. 217, Çizgi Kitabevi Yay., Konya, 2014 & COŞKUNSU, Zeki; “Tanrım Konuşmalıyız; Lütfen, Mümkünse Hemen!” -Monolog-, ss. 33-34, Çizgikitabevi Yay., Konya, 2015.

(23) Bkz. EPİKTETOS; “The Discourses”, trans. W. A. Oldfather. 2 vols. (Loeb Classical Library edition.) Cambridge, MA: Harvard University Press, 1925 and 1928, (ISBN 0-674-99145-1 and ISBN 0-674-99240-7) & EPİKTETOS; “Söylevler(Söylemler)”, (2.1) & EPİKTETOS;Düşünceler ve Sohbetler”, Çev: Burhan Toprak, İnkılâp Kitapevi, İstanbul, 1994 & DEMİRPOLAT, Enver; “Epiktetos’un Hayatı, Eserleri ve Felsefi Görüşleri”; Fırat Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, Sayı: 9/2, Elazığ, 2004.

(24) Bkz. https://twitter.com/serbedar_ali (Erişim Tarihi: 16.10.2020).

(25) Bkz. https://twitter.com/hasanmez18/status/1225687785874444292 & https://odatv4.com/ ben-mesihim-diyen-hasan-mezarci-ezber-bozdu-08022046.html. (Erişim Tarihi:08.02.2020).

(26) [Bkz. https://twitter.com/mertrcnn/status/1259202638568140800 (Erişim Tarihi:17.10.2020)]

(27) [Bkz. TONGA, Aydın; https://odatv4.com/tanri-bizim-yanimizdaysa-onlarin-yanindaki-kim-03032036.html (Erişim Tarihi:03.03.2020)].

(28) Bkz. https://tr.pinterest.com/kenmcvicar/kalu-rinpoche/ &https://www.ramdass.org/the-predicament-of-some-bodyness/ & https://www.goodreads.com/quotes/7024629-we-live-in-illusion-and-the-appearance-of-things-there. (Erişim Tarihi:15.10.2020).

(29) Bkz. https://issuu.com/zerdaliagaci-yy/docs/tu__e_i__nsu__hi__likten_gelen_g__ & https://gramho.com/ explore-hashtag/ya%C5%9Famdersi. (Erişim Tarihi:16.10.2020).

(30) Bkz. https://www.wuweiwisdom.com/self-talk-conversation-with-the-universe/ & https://tr.pinterest.com/ wuweiwisdom/ & https://fi.pinterest.com/pin/395402042280137484/ &  https://twitter.com/fkisiselgelisim/ status/1279674671181582342. (Erişim Tarihi:16.10.2020). 

[SON]

07.11.2020-Zeki COŞKUNSU264 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

Gerçeğin Peşinde - 15/10/2021
....
Bir Sistem ki... - 02/10/2021
...
Beyaz bir Güvercin Kanadında - 18/09/2021
KAYNAŞMALI TÜM İNSANLIK BEYAZ BİR GÜVERCİNİN KANADINDA!(1)
S.O.S - 11/09/2021
BU UYARIM İNSAN(LIK) İÇİN ACİL BİR UYARIDIR(S.O.S)! YANDI, YANDINIZ, YANDIK! DİKKAT! DİKKAT ÜSTÜ DİKKAT! DİKKATİN KAREKÖKÜ!
Birlikte Güzelleştirelim - 28/08/2021
İlkin, ‘Özbeöz(gerçek) kendimiz’i Sonra da, Bu ‘çirkin dünya’yı Diyorum; ‘Ha(y)di gel!’ Birlikte güzelleştirelim!
Deli Divaneye Ahlar Vahlar Ülkesine Döndüm - 14/08/2021
‘DELİ-DİVÂNE’YE; ‘AH’LAR-VAH’LAR ÜLKESİ’NE DÖNDÜM!
Biz Hep Yaralı Kuşları Sevdik - 23/07/2021
BİZ HEP YARALI KUŞLARI SEVDİK; SEVDİKÇE İYİLEŞTİLER, İYİLEŞTİKÇE UÇUP GİTTİLER! BİR DE SEVGİ AÇI(AFFAMÉ d’AMOUR) İNSANLAR VAR!
Türkiye Eğilimleri - 03/07/2021
TÜRKİYE EĞİLİMLERİ-2019[(15 OCAK 2020)] ARAŞTIRMA ÖRNEKLEMİ(1) ‘SOSYO-KÜLTÜREL GÖSTERGELER-8’ ‘FARKLI KİMLİKLERLE KOMŞU OLMA İSTEĞİ-2’ ÜZERİNE ADI GEÇEN TABLOYA İLİŞKİN BAZI ÇIKARSAMALARIM!
Hangisi? - 20/06/2021
‘NATÜREL(DOĞAL) YOLLAR’DAN MI, YOKSA ‘ÜÇ ‘S’ KURALI’YLA MI REHABİLİTE EDİLİP ARITILMAK İSTERDİNİZ; HANGİSİ…!?
 Devamı