• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/tabusalcom?ref=hl
  • https://twitter.com/tabusal
Zeki Coşkunsu
Nötr İnsandan Öğrenilmiş Kötülüğe...
24/01/2021

NÖTR İNSANDAN ÖĞRETİLMİŞ/ÖĞRENİLMİŞ KÖTÜLÜĞE…!

     Başlangıçta-köken olarak insan; hem, “doğa’nın bir parçası” ve hem de “genetik” anlamda “nötr” bir hâl-deyken[-“tesviyelenmiş-düzlenmiş”(91/7)], sonradan “epi-genetik” kazanımlarla, “antropolojik”, “biyolojik”, “psikolojik-sosyolojik(psiko-sosyolojik)” verilere göre “öğretilen/öğrenilen kötülük”ten beslenerek, “öğreti-len/öğrenilen kötülüğün bir parçası” hâline dönüşmüşe benziyor(“taqwânın aleyhine,fücȗrun lehinenötrlükbozuluyor)!

     Söz konusu nötrlüğün “fücȗr”un lehine bozulması, “epi-genetik” kazanımlarla yani “bilgi”, “eğitim” ve “kültür” yoluyla sonradan elde edilen kazanımlarla gerçekleşmişe benziyor!

     Peki, ama bu “nötrlük” niçin-neden “taqwâ”nın lehine değil de, “fücȗr”un lehine bozuluyor?

    Yanıtı “primer(asıl-birincil)” olarak gerek, “kimya” ve gerekse, “biyoloji” disiplinlerinde gözlenen işleyişte-ki gibi de ondan…! Demem o ki fücȗr’un reaksiyonu, “yukarıdan-aşağıya(yokuş-aşağı)”, taqwâ’nınki ise, “aşağıdan-yukarıya(yokuş-yukarı)”dır; sistem böyle kurgulanmış görünüyor! “Sekonder(tali-ikincil)” yanıt ise “psikoloji” disiplininde saklı. Bu alan 07.11.2020 tarihli, “Bütüncül Organik & Ekolojik Paradigma(Dünya Görüşü-Değerler Dizisi) Ve/Veya Sistemler Görüşü Açısından Düşünce Dünyası[-Benlik Operatörü(Sürü-cüsü)] İle Akıl Operatörü[-Akıllılık(Öz-Gür Akıl) Rölasyonu] Üzerine Kısa Bir Hasbihâl”(1) adlı makâlemde uzun-uzadıya incelendiği için burada tekrardan kaçınmak istiyorum. İlgililer ilk dipnottaki link’e bakabilir.

     Ne oldu da böyle oldu(-diyeceğim demesine de, dikkatli okurlarım aslında sorumun yanıtını ilk paragrafta verdiğimi çoktan farketmiş olmalılar)!? Oysa “doğa(*); komple “bütünselliğinden-sağlıklı oluşundan(whole-ness-integrity-holistique)(**) kaynaklı” alabildiğine “otantik ‘bütün’sel-‘sağlık’lı”, “otantik ‘akıl’lı”, “otantik ‘huzur’lu-‘esenlik’li; ‘islâm’î”, “otantik ‘kucaklayıcı’-‘rahmet’/‘merhamet’, ‘şefkat’” ve “‘cömert-ke-rîm’”ken…!?(***)

     (*)[DOĞA: Otantik ilmî tezime göre “doğa”, gerçek anlamıyla “Vahy-i Gayr-i Metlȗv” olup, “semiyotik (göstergebilimsel) ve/veya matematiksel bir lisan”la “enplisit(örtük-imalı)” bir biçimde “depolanmış enfor-masyon”nun; “otantik ilmî ayetler kümesi”nin tamamıdır!](2)

     (**)[WHOLENESS-INTEGRITY-HOLISTIQUE: İngilizcede “sağlık” kelimesi, “bütün” anlamına gelen Anglo-Saxon “hale” kelimesine dayanır. Yani, “sağlıklı olmak, bütün olmaktır”. Bu da yaklaşık olarak İbrani-ce, “shalem”in eşdeğeridir. Aynı şekilde, “holy(kutsal)”, “whole(bütün)” ile aynı köke dayanır. Tüm bunlar, “hayatı yaşamaya değer hâle getirmek için bütünlüğün(wholeness veya integrity) mutlak bir zorunluluk ol-duğu(3)nu, insanın her zaman hissettiğini işaret etmektedir. Gelgelelim; yine de, insanlar çağlar boyunca, genel-likle “parçalanma(fragmentation)” içinde yaşamışlardır; bugün de olduğu gibi…]

     (***)[Tüm bu kavramlar “TEMEL(GROUND)”den zuhur eden-yayılan, “Mutlak Hakikat”e ait “kardinal (temel-ana)” kavramlar olup, “doğa”ya ve onun bir parçası olan “insanlık”a, “TRANSANDANTAL GERÇEK-GERÇEK[(ABSÜLÜ(MUTLAK) AŞKIN HAKİKAT)”]ten bir armağandır!]

     Evet, buldunuz! Doğa’nın o tüm “entrinsik(içsel-özsel; esasi)” özelliklerine hem, gözlerini hem de, basiretini kapayan insan “epi-genetik” kazanımlarla[“bilgi”, “eğitimvekültüryoluyla elde edilen kazanımlarla], son-radan “kardinal-radikal bir değişim”e uğrar!

     O gün bugündür, bu değişim hem de, “eksponansiyel(üstsel)” bir biçimde katlanarak-artıp, “ivme”lenmeye devam ediyor.

     Ama -sayıları az da olsa- birileri de var; “içindeki ‘HÜZÜNLÜ BİLGE’siyle tanışmayı, suya hasret çatla-mış bir toprak gibi yeniden canlanmayı, ürün vermek istercesine ‘yağmur’unu ve hepimizin ihtiyacı olan o ‘kendi arınması’nı(4) gerçekleştirmeyi bekliyor!

     Doğa”ya ve “bütünsellik-sağlıklı oluş”a(wholeness-integrity-holistique) yeniden dönüş başladı. Ha(y)di hayırlısı…!

 

     (1) Bkz. COŞKUNSU, Zeki; https://www.facebook.com/zeki.coskunsu/ & https:// docs.google.com/.

     (2) Geniş bilgi için bkz. COŞKUNSU, Zeki; “Vahiy Fenomeni: Tanrısal & Kozmik Enformasyonel Yayın Tanrı’nın Konuşması Bağlamında Vahyin Epistemolojik Analizi(Vahiy Realitesine Non-Konvansiyonel Bir Yaklaşım) Öyle Ya da Böyle Tanrı’nın Konuşmadığı Hiçbir Ölümlü(Beşer) Yoktur!”, Çizgikitabevi Yay., Konya, 2016 & COŞKUNSU, Zeki; “Gerçek-Gerçeğe Giden Yol(The Road to Real-Reality): Geçmişimiz-Bugünümüz & Geleceğimiz, Non-Konvansiyonel Otantik İlmî Makâleler(I-II-III)”, Çizgikitabevi Yay., Konya, 2019.

     (3) Bkz. BOHM, J. David; “Wholeness and the Implicate Order(Bütünlük ve Örtük/Saklı Düzen)”, pp. 3-4, (First published 1980) by Routledge & Kegan Paul, First published in Routledge Classics by Routledge, London & New York, 2002.

     (4) Bkz. ENDER, Mehmet; “İçimdeki Hüzünlü Bilgeyle Tanışma”, İstanbul, 11 Kasım 1999 & https://www. facebook.com/M.endercelik.(Erişim Tarihi:20.11.2020).

     Zeki Coşkunsu

 213 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

Konfesyonlarım & Yüzleşmelerim! İtirafımdır. - 20/09/2022
KONFESYONLARIM & YÜZLEŞMELERİM! İTİRAFIMDIR; SALT HEP İKİ MEVSİM BİLİP-YAŞADIM! BEN SİZİN DOĞRU SANDIĞINIZ ÇİZGİDEN SAPTIM! AMA SİZSE TÜM YAŞAMINIZI BÜYÜK BİR YALAN(-YANILSAMAY)A VAKFETTİNİZ!
METAFİZİĞİN NESNESİ TANRI İLE METAFİZİĞİN KENDİSİ OLAN FELSEFE ÖLDÜ MÜ? - 20/08/2022
METAFİZİĞİN NESNESİ TANRI İLE METAFİZİĞİN KENDİSİ OLAN FELSEFE ÖLDÜ MÜ?
Duygu Okyanusu İçindeki Akıl Adası - 29/07/2022
Duygu Okyanusu İçindeki Akıl Adası
YAŞAMSAL ÜÇ BÜYÜK KIRILMA* - 07/07/2022
YAŞAMSAL ÜÇ BÜYÜK KIRILMA YAŞAMSAL DENEYİM-ETKİNLİKLERİMDEN ÜÇ ÖRNEK KESİT
Felsefe Din Çatışması -II- - 09/05/2022
USDIŞILIĞIN TARİHİ: ‘İRRASYONALİTE(MANTIKSIZLIK-SAÇMALIK)’ İLE ‘RASYONALİTE(MANTIK-AKLA UYGUNLUK)’ ARASINDAKİ ÇATIŞMA(:ETKİLEŞİM & EVRİM)
Felsefe Din Çatışması -I- - 06/05/2022
‘METODİK KUŞKUCULUK(SCEPTICISME MÉTHODIQUE)’TAN HAREKETLE ‘KURAMSAL DÜŞÜNME(PENSÉE THÉORIQUE)’ ÖRNEĞİ VE ETKİNLİĞİNİN ‘İKİLİ(BINAIRE) DANS’I
Kanasın Kanamasına da... - 16/04/2022
‘Kanım çekiliyor’! Bu öyle bir ‘çekiliş’ ki Ne bir denizin, Ne de bir okyanustaki herhangi bir ‘med-cezir’, Yani ‘gel-git’lerinkine benziyor!
Pireye Kızıp Yorganı Yakalım mı? - 20/03/2022
MESELE ‘PİRE’ Mİ ‘YORGAN’ MI? YOKSA ASIL MESELE ‘YORGANIN SAHİBİ’; O YORGAN SAHİBİNİN ‘EMPÜRİTON’LU[KİRLETİCİ-SAFLIĞI BOZUCU MADDE(PARAZİT/AJAN) YÜKLÜ] PİRE ÜRETİCİ ZİHNİYETİ VE ORTAMI’ OLMASIN!?
Ben bir Savaş Karşıtıyım - 26/02/2022
“Savaşma; Öz-gür kal - Öz-gürce yaşa, Otantikçe sev(iş) ve üleş-paylaş!”
 Devamı