• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/tabusalcom?ref=hl
  • https://twitter.com/tabusal
Zeki Coşkunsu
Nötr İnsandan Öğrenilmiş Kötülüğe...
24/01/2021

NÖTR İNSANDAN ÖĞRETİLMİŞ/ÖĞRENİLMİŞ KÖTÜLÜĞE…!

     Başlangıçta-köken olarak insan; hem, “doğa’nın bir parçası” ve hem de “genetik” anlamda “nötr” bir hâl-deyken[-“tesviyelenmiş-düzlenmiş”(91/7)], sonradan “epi-genetik” kazanımlarla, “antropolojik”, “biyolojik”, “psikolojik-sosyolojik(psiko-sosyolojik)” verilere göre “öğretilen/öğrenilen kötülük”ten beslenerek, “öğreti-len/öğrenilen kötülüğün bir parçası” hâline dönüşmüşe benziyor(“taqwânın aleyhine,fücȗrun lehinenötrlükbozuluyor)!

     Söz konusu nötrlüğün “fücȗr”un lehine bozulması, “epi-genetik” kazanımlarla yani “bilgi”, “eğitim” ve “kültür” yoluyla sonradan elde edilen kazanımlarla gerçekleşmişe benziyor!

     Peki, ama bu “nötrlük” niçin-neden “taqwâ”nın lehine değil de, “fücȗr”un lehine bozuluyor?

    Yanıtı “primer(asıl-birincil)” olarak gerek, “kimya” ve gerekse, “biyoloji” disiplinlerinde gözlenen işleyişte-ki gibi de ondan…! Demem o ki fücȗr’un reaksiyonu, “yukarıdan-aşağıya(yokuş-aşağı)”, taqwâ’nınki ise, “aşağıdan-yukarıya(yokuş-yukarı)”dır; sistem böyle kurgulanmış görünüyor! “Sekonder(tali-ikincil)” yanıt ise “psikoloji” disiplininde saklı. Bu alan 07.11.2020 tarihli, “Bütüncül Organik & Ekolojik Paradigma(Dünya Görüşü-Değerler Dizisi) Ve/Veya Sistemler Görüşü Açısından Düşünce Dünyası[-Benlik Operatörü(Sürü-cüsü)] İle Akıl Operatörü[-Akıllılık(Öz-Gür Akıl) Rölasyonu] Üzerine Kısa Bir Hasbihâl”(1) adlı makâlemde uzun-uzadıya incelendiği için burada tekrardan kaçınmak istiyorum. İlgililer ilk dipnottaki link’e bakabilir.

     Ne oldu da böyle oldu(-diyeceğim demesine de, dikkatli okurlarım aslında sorumun yanıtını ilk paragrafta verdiğimi çoktan farketmiş olmalılar)!? Oysa “doğa(*); komple “bütünselliğinden-sağlıklı oluşundan(whole-ness-integrity-holistique)(**) kaynaklı” alabildiğine “otantik ‘bütün’sel-‘sağlık’lı”, “otantik ‘akıl’lı”, “otantik ‘huzur’lu-‘esenlik’li; ‘islâm’î”, “otantik ‘kucaklayıcı’-‘rahmet’/‘merhamet’, ‘şefkat’” ve “‘cömert-ke-rîm’”ken…!?(***)

     (*)[DOĞA: Otantik ilmî tezime göre “doğa”, gerçek anlamıyla “Vahy-i Gayr-i Metlȗv” olup, “semiyotik (göstergebilimsel) ve/veya matematiksel bir lisan”la “enplisit(örtük-imalı)” bir biçimde “depolanmış enfor-masyon”nun; “otantik ilmî ayetler kümesi”nin tamamıdır!](2)

     (**)[WHOLENESS-INTEGRITY-HOLISTIQUE: İngilizcede “sağlık” kelimesi, “bütün” anlamına gelen Anglo-Saxon “hale” kelimesine dayanır. Yani, “sağlıklı olmak, bütün olmaktır”. Bu da yaklaşık olarak İbrani-ce, “shalem”in eşdeğeridir. Aynı şekilde, “holy(kutsal)”, “whole(bütün)” ile aynı köke dayanır. Tüm bunlar, “hayatı yaşamaya değer hâle getirmek için bütünlüğün(wholeness veya integrity) mutlak bir zorunluluk ol-duğu(3)nu, insanın her zaman hissettiğini işaret etmektedir. Gelgelelim; yine de, insanlar çağlar boyunca, genel-likle “parçalanma(fragmentation)” içinde yaşamışlardır; bugün de olduğu gibi…]

     (***)[Tüm bu kavramlar “TEMEL(GROUND)”den zuhur eden-yayılan, “Mutlak Hakikat”e ait “kardinal (temel-ana)” kavramlar olup, “doğa”ya ve onun bir parçası olan “insanlık”a, “TRANSANDANTAL GERÇEK-GERÇEK[(ABSÜLÜ(MUTLAK) AŞKIN HAKİKAT)”]ten bir armağandır!]

     Evet, buldunuz! Doğa’nın o tüm “entrinsik(içsel-özsel; esasi)” özelliklerine hem, gözlerini hem de, basiretini kapayan insan “epi-genetik” kazanımlarla[“bilgi”, “eğitimvekültüryoluyla elde edilen kazanımlarla], son-radan “kardinal-radikal bir değişim”e uğrar!

     O gün bugündür, bu değişim hem de, “eksponansiyel(üstsel)” bir biçimde katlanarak-artıp, “ivme”lenmeye devam ediyor.

     Ama -sayıları az da olsa- birileri de var; “içindeki ‘HÜZÜNLÜ BİLGE’siyle tanışmayı, suya hasret çatla-mış bir toprak gibi yeniden canlanmayı, ürün vermek istercesine ‘yağmur’unu ve hepimizin ihtiyacı olan o ‘kendi arınması’nı(4) gerçekleştirmeyi bekliyor!

     Doğa”ya ve “bütünsellik-sağlıklı oluş”a(wholeness-integrity-holistique) yeniden dönüş başladı. Ha(y)di hayırlısı…!

 

     (1) Bkz. COŞKUNSU, Zeki; https://www.facebook.com/zeki.coskunsu/ & https:// docs.google.com/.

     (2) Geniş bilgi için bkz. COŞKUNSU, Zeki; “Vahiy Fenomeni: Tanrısal & Kozmik Enformasyonel Yayın Tanrı’nın Konuşması Bağlamında Vahyin Epistemolojik Analizi(Vahiy Realitesine Non-Konvansiyonel Bir Yaklaşım) Öyle Ya da Böyle Tanrı’nın Konuşmadığı Hiçbir Ölümlü(Beşer) Yoktur!”, Çizgikitabevi Yay., Konya, 2016 & COŞKUNSU, Zeki; “Gerçek-Gerçeğe Giden Yol(The Road to Real-Reality): Geçmişimiz-Bugünümüz & Geleceğimiz, Non-Konvansiyonel Otantik İlmî Makâleler(I-II-III)”, Çizgikitabevi Yay., Konya, 2019.

     (3) Bkz. BOHM, J. David; “Wholeness and the Implicate Order(Bütünlük ve Örtük/Saklı Düzen)”, pp. 3-4, (First published 1980) by Routledge & Kegan Paul, First published in Routledge Classics by Routledge, London & New York, 2002.

     (4) Bkz. ENDER, Mehmet; “İçimdeki Hüzünlü Bilgeyle Tanışma”, İstanbul, 11 Kasım 1999 & https://www. facebook.com/M.endercelik.(Erişim Tarihi:20.11.2020).

     Zeki Coşkunsu

 133 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

Gerçeğin Peşinde - 15/10/2021
....
Bir Sistem ki... - 02/10/2021
...
Beyaz bir Güvercin Kanadında - 18/09/2021
KAYNAŞMALI TÜM İNSANLIK BEYAZ BİR GÜVERCİNİN KANADINDA!(1)
S.O.S - 11/09/2021
BU UYARIM İNSAN(LIK) İÇİN ACİL BİR UYARIDIR(S.O.S)! YANDI, YANDINIZ, YANDIK! DİKKAT! DİKKAT ÜSTÜ DİKKAT! DİKKATİN KAREKÖKÜ!
Birlikte Güzelleştirelim - 28/08/2021
İlkin, ‘Özbeöz(gerçek) kendimiz’i Sonra da, Bu ‘çirkin dünya’yı Diyorum; ‘Ha(y)di gel!’ Birlikte güzelleştirelim!
Deli Divaneye Ahlar Vahlar Ülkesine Döndüm - 14/08/2021
‘DELİ-DİVÂNE’YE; ‘AH’LAR-VAH’LAR ÜLKESİ’NE DÖNDÜM!
Biz Hep Yaralı Kuşları Sevdik - 23/07/2021
BİZ HEP YARALI KUŞLARI SEVDİK; SEVDİKÇE İYİLEŞTİLER, İYİLEŞTİKÇE UÇUP GİTTİLER! BİR DE SEVGİ AÇI(AFFAMÉ d’AMOUR) İNSANLAR VAR!
Türkiye Eğilimleri - 03/07/2021
TÜRKİYE EĞİLİMLERİ-2019[(15 OCAK 2020)] ARAŞTIRMA ÖRNEKLEMİ(1) ‘SOSYO-KÜLTÜREL GÖSTERGELER-8’ ‘FARKLI KİMLİKLERLE KOMŞU OLMA İSTEĞİ-2’ ÜZERİNE ADI GEÇEN TABLOYA İLİŞKİN BAZI ÇIKARSAMALARIM!
Hangisi? - 20/06/2021
‘NATÜREL(DOĞAL) YOLLAR’DAN MI, YOKSA ‘ÜÇ ‘S’ KURALI’YLA MI REHABİLİTE EDİLİP ARITILMAK İSTERDİNİZ; HANGİSİ…!?
 Devamı